Tuesday, December 6, 2011

EMERGENCY ROOM DAY 27 - Dec. 6th. 2011

LƯU CHÍ HIẾU 
Ẩm thực | Cusine 
Tham nhũng đang là vấn nạn cả nhiều quốc gia trên thế giới 
Corruption is a problem of many countries in the world. 


 VŨ ĐỨC TRUNG 
Nghệ sĩ nghĩ gì khi làm việc? 
What do artists think while creating? 
Trước và trong quá trình làm tác phẩm, người nghệ sĩ nghĩ về cái gì? 
Before and during the creativity time, what do artists think about?


ĐÀO NGUYÊN VŨ 
Tri thức đen | Black knowledge 
Văn hóa hiện nay đang ngày càng trở thành một vấn đề bức thiết. Nhiều luồng văn hóa, có tốt, có xấu. Hòa nhập hay hòa tan. 
Nowadays culture is becoming an emergency. Many flows of culture, good, bad. Integrating or dissolving?


NGUYỄN TRUNG 
Xuất xứ từ Trung Quốc | Made in China 
Mũ bảo hiểm chất lượng thấp gây rất nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 
Low quality helmets cause danger to traffic participants. 


 THIERRY GEOFFROY 
Cuộc sống | LaVie 
Nước đựng trong nhựa sẽ cho cái chết, không phải cuộc sống. 
Water in plactic is the result of destruction, not life. 


Debate

No comments:

Post a Comment